2010/04/10

Kirifuri-no-taki

Imafuku-no-taki


[Name] Imafuku-no-taki
[Place] Imafuku, Miyazu-City, Kyoto Pref.
[River] Imafuku River, the upper area of Yura River
[Style] Seven steps
[Height] 78m

Kanabiki-no-taki


[Name] Kanabiki-no-taki
[Place] Miyazu-city, Kyoto Pref.
[River] the upper area of Yura River
[Style] Diagonal(Right)
[Height] 40m